Terms and conditions

Algemene voorwaarden Dr-i.

Dr-i, hierna te noemen: “verkoper” is een handelsnaam van Calkoen Trading, gevestigd te Broek in Waterland en kantoorhoudende te Amsterdam. Calkoen trading is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 

 

Art. 1 Toepasselijkheid

1

Verkoper werkt op basis van offertes. Op alle dienstverlening van Verkoper, inclusief het verstrekken van een offerte en de acceptatie daarvan, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing,

2

Alle offertes zijn één maand geldig, tenzij anders vermeldt.

3

De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod verkoper heeft bereikt. De acceptatie betekent tevens dat koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van onderhavige algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

4

Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien verkoper aan koper heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Art. 2 Wijzigingen

1

Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2

Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Art. 3 Kwaliteit en omschrijving

1

Verkoper verplicht zich jegens de koper om hem de goederen te leveren, dan wel de reparatie te verrichten, die in omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid overeen komen met de offerte.

2

Verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:

de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.

3

Verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Art. 4 Verpakking en verzending

1

Verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Verkoper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

2

De goederen zullen door verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de overeenkomst is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen.

3

Wanneer verkoper voor de verpakking en het transport herbruikbaar verpakkingsmateriaal waarop statiegeld zit gebruikt, dan is koper verplicht om binnen een week na ontvangst van de goederen het verpakkingsmateriaal terug te zenden naar het door verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan koper aan verkoper de kosten van het statiegeld plus € 10,- verschuldigd is.

4 De kosten, verbonden aan het vervoer van de goederen zijn voor rekening van koper. Dit betekent onder andere dat kosten van het per aangetekende post versturen van de goederen, wordt doorbelast aan koper.

Art. 5 Opslag

1

Indien om welke reden ook koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij koper bezorgd zijn.

2 Eventuele schade als gevolg van diefstal van de goederen of schade als gevolg van een andere toedracht, welke niet gedekt worden door de verzekering van verkoper, komen voor rekening van koper.

Art. 6 Eigendomsovergang en risico

1

Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op koper overgaan bij aflevering.

2 Zodra goederen bij verkoper ter reparatie zijn aangeboden en daadwerkelijk zijn gerepareerd, dan geldt dat de onderdelen die zijn vervangen of toegevoegd aan het te repareren goed, door middel van natrekking eigendom zijn geworden van koper. 

3

Zolang koper echter niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt verkoper in geval het om een te repareren goed gaat, zich het retentierecht voor. In dat geval zullen de goederen worden overgedragen, zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.

4 In geval koper niet aan zijn verplichtingen jegens verkoper voldoet en daardoor zijn ter reparatie aangeboden goederen later dan op het afgesproken tijdstip terugkrijgt, dan zal verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor welke vorm van mogelijk geleden schade dan ook, welke is gelegen in het later dan op het afgesproken tijdstip terugkrijgen van het ter reparatie aangeboden goed.

5

Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4

Indien verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen. Voor ter reparatie aangeboden goederen gelden lid 2 en 3 van onderhavig artikel.

Art. 7 Tijdstip van levering

Verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, zoals is overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop verkoper de order heeft bevestigd.

Art. 8 Overmacht

1

De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2

Van overmacht aan de zijde van verkoper is onder andere sprake, indien verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

3 Van overmacht aan de zijde van verkoper is tevens sprake wanneer verkoper afhankelijk is van goederen die hij nog dient in te kopen teneinde een reparatie voor koper te kunnen uitvoeren. Indien derden in verzuim zijn met het tijdig aanleveren aan verkoper van de goederen, welk verzuim niet is toe te rekenen aan verkoper, dan vormt deze omstandigheid een overmachtsituatie.

4

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

5

Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 10 Garantie

1

Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de goederen gedurende het transport of bij aflevering zodra koper ervoor heeft gekozen de goederen niet per aangetekende post te laten verzenden.

2  Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en door de goederen, optredende na ontvangst door koper van de goederen. Koper dient derhalve onverwijld na ontvangst de goederen te controleren en een eventueel gebrek direct aan koper te melden.

3

De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot kosteloos herstel of vervanging van het gebrekkig goed, althans van het onderdeel dat ter reparatie werd aangeboden, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

4 De aansprakelijkheid van verkoper is in elk geval beperkt tot materiële schade. Immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Voor wat betreft materiële schade geldt dat maximaal het bedrag wordt vergoed dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

Art. 11 Prijs en betaling

1

De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking. De kosten van het aangetekend versturen van de goederen komen voor rekening van koper.

2

Koper is verplicht de koopprijs ofwel contant ofwel bij vooruitbetaling geheel te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen dan wel te verrekenen.

3

Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is koper aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

4

Indien verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,- en een maximum van € 50,-.

5

Koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

6 Verkoper behoudt zich het recht op prijswijzigingen welke te maken hebben met valutarisico’s vanwege eventueel buiten de eurozone te bestellen goederen, voor.

Art. 12 Wettelijke vereisten

1

Verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd worden, voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen voor normaal gebruik.

2 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer blijkt dat het de goederen, die zijn gerepareerd door verkoper, een of meer onderdelen blijken te bevatten die niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen, wanneer verkoper deze gebreken niet kende en niet in staat was om deze te kennen .

Art. 13 Ontbinding

1

Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Art. 14 tenietgaan

1 In geval om welke reden dan ook een ter reparatie aangeboden goed, teniet gaat, waarbij valt te denken aan ontploffing of een zodanige ontregeling van de mechaniek dat het ter reparatie aangeboden goed niet meer gerepareerd kan worden, dan zal verkoper alles in het werk stellen om koper zo snel mogelijk een vervangend goed te leveren.

2  In geval het genoemde in lid 1 voordoet, dan zal verkoper een bedrag tot maximaal € 100,- vergoeden, en alles in het werk te stellen om eventuele extra kosten op zijn verzekeraar te verhalen.

 

 

Art. 15 Toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van verkoper en worden koper ter hand gesteld dan wel aan koper per e-mail toegestuurd gelijktijdig met de offerte. De algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website van verkoper en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Art. 16 Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst danwel andere handelingen tussen koper en verkoper, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

 

Versie juni 2012